ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารงบประมาณ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ปรับปรุงใหม่” ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ Google Meet

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ