ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง “การบริหารงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมทำอย่างไรให้ถูกต้อง” ผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ