ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Juvenile and Family Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี