ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Juvenile and Family Court

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว